Logo Akademicki klub żeglarski AGH

Akademicki Klub Żeglarski
AGH

Regulamin

STATUT Uczelnianej Organizacji Studenckiej „Akademicki Klub Żeglarski AGH”

Artykuł I
Postanowienia ogólne

§1

Uczelniana Organizacja Studencka przyjmuje nazwę: „Akademicki Klub Żeglarski AGH” i w dalszej części statutu będzie skrótowo nazywana Organizacją.

§2
Organizacja działa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

§3
Organizacja posługuje się nazwą „Akademicki Klub Żeglarski AGH” oraz własnym logo, którego projekt zatwierdza Walne Zebranie Członków.

 
§4
Organizacja korzysta z osobowości prawnej AGH.

Artykuł II
Cele i zadania Organizacji

§1

Celami Organizacji są:

 •  reprezentowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w rywalizacji sportowej,
 • promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej, szczególnie wśród młodzieży,
 • współpraca ze Studenckimi Kołami Naukowymi w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych,
 • integracja środowiska akademickiego poprzez ich aktywne uczestnictwo w działalności Organizacji,
 • realizacja różnych form uprawiania żeglarstwa i turystyki, oraz szkolenia żeglarskiego,
 • popularyzacja żeglarstwa jako formy aktywnego wypoczynku,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji żeglarskich wśród członków Organizacji,
 • aktywna działalność w zakresie ochrony środowiska.

§2

Organizacja realizować będzie swoje cele poprzez:
 •  uczestnictwo w rywalizacji sportowej,
 • współpracę z młodzieżą akademicką i szkolną w zakresie promocji Akademii Górniczo-Hutniczej oraz popularyzacji i realizacji różnych form żeglarstwa,
 • realizację różnego rodzaju projektów żeglarsko-turystyczno-naukowych, tj. w szczególności: rejsów śródlądowych, rejsów i wypraw morskich, pływań żeglarskich, obozów, regat itp.
 • prowadzenie szkolenia żeglarskiego dla członków Organizacji,
 • współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami uczelnianymi oraz stowarzyszeniami pozauczelnianymi,
 • organizowanie spotkań tematycznych dla młodzieży,
 • organizowanie wewnętrznego życia Organizacji,
 • współpracę z instytucjami, szkołami, organizacjami i osobami zainteresowanymi rozwojem żeglarstwa,
 • działaniami w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 • prowadzenie innej działalności umożliwiającej realizację celów statutowych.
 

Artykuł III
Członkowie Organizacji, ich prawa i obowiązki

§1

 1. Członkiem Organizacji może zostać każdy student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wykazujący zainteresowania żeglarskie, deklarujący chęć realizacji celów Organizacji oraz aktywnie współpracujący z pozostałymi członkami Organizacji, po złożeniu pisemnej deklaracji przestrzegania statutu Organizacji.
 2. Członków przyjmuje Zarząd Organizacji na ich wniosek, na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. O nabyciu i utracie praw członka decyduje wyłącznie Zarząd Organizacji.

§2

Członkowie Organizacji mają prawo do:
 • udziału we wszystkich formach działalności Organizacji,
 • wybierania i bycia wybieranym do Władz Organizacji,
 • zgłaszania wniosków i propozycji do Władz Organizacji,
 • oceniania działalności Zarządu i jego członków,
 • odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania,
 • głosu w głosowaniach dotyczących zmian statutu oraz rozwiązania Organizacji.

§3

Członkowie Organizacji są zobowiązani do:
 • przestrzegania Statutu Organizacji, regulaminów i zarządzeń władz Organizacji,
 • aktywnego realizowania celów i wspierania działań Organizacji oraz dbania o lokale Organizacji, a także dbania o powierzony sprzęt i majątek,
 • pokrywania kosztów napraw szkód powstałych w trakcie użytkowania powierzonego sprzętu oraz uzupełnienia jego ubytków,
 • przestrzegania zasad etyki i etykiety żeglarskiej oraz turystycznej,
 • godnego reprezentowania Organizacji w życiu uczelnianym i poza nim,
 • uczestniczenia w zebraniach,
 • wykazywania zainteresowań naukowych oraz osiągania pozytywnych wyników w nauce,
 • odpracowania 10 godzin na rzecz Organizacji.
 
§4
 1. Ustanie członkostwa następuje:
  • przez wystąpienie dobrowolne, zgłoszone pisemnie w dowolnym czasie,
  • wskutek wygaśnięcia uprawnień studenckich w Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • wskutek rozwiązania Organizacji,
  • przez wykluczenie,
  • decyzją Zarządu
 2. Zarząd Organizacji może wykluczyć członka z Organizacji z powodu:
  • świadomego działania na szkodę Organizacji,
  • nie przestrzegania statutu,
  • rażącego nie wywiązania się z przyjętych wobec Organizacji zobowiązań,
  • w razie nieobecności na żadnym spotkaniu w ciągu 6 miesięcy bez podania uzasadnienia,
  • nie odpracowania 10 godzin na rzecz Organizacji.
 
Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wykluczenia bezwzględną większością głosów. Od uchwały Zarządu w tej sprawie przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Organizacji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.

Artykuł IV
Struktura Organizacji

§1

Władzami Organizacji są:
 1. Walne Zebranie członków.
 2. Zarząd Organizacji
   

§2

Zarząd wybierany jest spośród członków Organizacji na Walnym Zebraniu.
 

§3

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Organizacji.
 

§4

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • rozpatrywanie sprawozdań i decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Organizacji,
 • wybór członków Zarządu,
 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • określenie kierunków pracy Organizacji,
 • rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków Organizacji,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących utraty członkostwa w Organizacji,
 • podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania się Organizacji.
 
§5
 1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Organizacji.
 2. Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku. Wszyscy członkowie Organizacji powinni zostać poinformowani o terminach Walnego Zebrania z wyprzedzeniem, co najmniej siedmiodniowym.
 3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek 30% członków lub na wniosek Opiekuna Organizacji.
 4. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności przynajmniej połowy liczby członków. Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.
 5. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw osobowych zwykłą większością głosów, chyba że przepisy lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
 6. Uchwały na Walnym Zebraniu obowiązują wszystkich członków.
 
§6
 1. Wybór Zarządu odbywa się zawsze na początku roku akademickiego, lecz nie później niż do 30 listopada na Walnym Zebraniu.
 2. Zarząd wybierany jest w tajnym głosowaniu bezwzględną (50% + 1) większością ważnych głosów na Walnym Zebraniu.
 3. Wybór Zarządu odbywa się również w przypadku odwołania Zarządu Organizacji według zasad głosowania określonych powyżej.
 4. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
 5. Kadencja Zarządu, który został wybrany w wyniku wyborów po odwołaniu poprzedniego Zarządu przez Walne Zebranie w trakcie roku akademickiego trwa do początku następnego roku akademickiego lecz nie dłużej niż do 30 listopada.
 6. Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie na podstawie sugestii ustępującego Zarządu oraz realnych potrzeb związanych z liczebnością Organizacji, przy czym nie powinna być większa niż 10 osób.
 
§7
Zarząd Organizacji wyłania spośród siebie Przewodniczącego poprzez głosowanie. Inne funkcje obejmowane są przez członków zarządu według aktualnych potrzeb.
 
§8
Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej raz na miesiąc. Decyzje Zarządu, w formie uchwał, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Przewodniczącego.
 
§9
Zarząd jest organem wykonawczym Organizacji. Oświadczenia woli i pisma w imieniu Organizacji składa i podpisuje Przewodniczący, a w sprawach finansowych Przewodniczący lub Skarbnik.
 
Zarząd Organizacji może upoważniać innych Członków Organizacji do dokonywania Czynności opisanych w ust. 1.
 
§10
Do obowiązków Zarządu należą:
 •  kierowanie działalnością Organizacji,
 • reprezentowanie Organizacji wobec władz Uczelni i na zewnątrz,
 • sporządzenie planu pracy Organizacji, który następnie jest zatwierdzany na Walnym Zebraniu,
 • koordynacja pracy członków Organizacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Organizacji,
 • rozpatrywanie spraw członkowskich zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 
§11
Zarząd ustępujący jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności za rok ubiegły.
 
§12
Uchwały organów Organizacji mogą być uchylone przez JM Rektora w przypadku, gdy są niezgodne z przepisami prawa, Statutem AGH lub Statutem Organizacji.
 
§13
Praca organów Organizacji ma charakter społeczny.
 
§14
Dla realizacji swoich celów Organizacja korzysta ze środków materialnych przekazanych przez organy Uczelni.

Artykuł V
Opiekun Organizacji

§1

Opiekuna Organizacji może powołać na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanego Prorektor AGH ds. Studenckich.

§2

Opiekun Organizacji sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Organizacji.

§3

Opiekunem Organizacji może być pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

§4

Prorektor AGH ds. Studenckich może odwołać Opiekuna z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek.

Artykuł VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Organizacji

§1

Uchwalenie Statutu lub zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

§2

Uchwałę w sprawie rozwiązania Organizacji podejmuje się większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.
Skip to content